უკან

Moneyshop

მანიშოპის საკრედიტო პროდუქტი, რომელიც ანალოგია ევროპული “Payday Loan” -ისა (ე.წ. სახელფასო/საავანსო კრედიტი), არის მცირე, მოკლევადიანი, არაუზრუნველყოფილი სესხი. მანიშოპის სახელფასო კრედიტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ავტორიზებული მომხმარებლისათვის, რომელსაც გრძელვადიანი შრომითი ურთიერთობა აკავშირებს თავის დამსაქმებელ კომპანიასთან.

#ვებ გვერდები #ბიზნეს გადაწყვეტილებები